Deklaracja dostępności Sąd Rejonowy w Wałczu

Sąd Rejonowy w Wałczu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://walcz.sr.gov.pl/.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest Zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych

Wyłączenia

 • multimedia nadawane na żywo,
 • multimedia opublikowane przed dniem 23 września 2018r.,
 • dokumenty tekstowe i tekstowo graficzne, dokumenty utworzone w programach przeznaczonych do tworzenia prezentacji lub arkuszy kalkulacyjnych opublikowane przed dniem 23 września 2018r, oprócz tych, których zawartość jest niezbędna do realizacji bieżących zadań podmiotu,
 • linki do dokumentów w postaci plików pdf, doc, xls, których nie wytworzył Sąd, w tym interaktywna mapa dojazdu do Sądu,
  treści będące w posiadaniu Sądu, które nie zostały przez Sąd lub na jego rzecz wytworzone lub przez Sąd nabyte, albo, których dostosowanie do wymagań dostępności cyfrowej
 • wymaga modyfikacji, do której Sąd nie jest uprawniony

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklaracje sporządzono na podstawie samooceny.

Pobierz Raport z wynikami przeglądu dostępności (pdf 2.47 MB)

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Prezes Sądu Okręgowego w Wałczu
 • Adres: Sąd Rejonowy w Wałczu, ul. Sądowa 2, 78-600 Wałcz
 • E-mail: administracja@walcz.sr.gov.pl
 • Telefon: 672501924

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek Sądu Rejonowego w Wałczu przy ul. Sądowej 2 :

 • Osoby niepełnosprawnych mogą skorzystać z parkingu Sądu Rejonowego w Wałczu – wjazd od ul. Pocztowej.
 • Podjazd umożliwiający swobodne przemieszczanie osobom poruszającym się na wózkach inwalidzkich znajduje się od ul. Pocztowej.
 • Na parterze budynku znajduje się Biuro Obsługi Interesantów wraz z czytelnią akt oraz kasa (do pomieszczenia wejście przez automatyczne drzwi wejściowe).
 • Toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze budynku.

Budynek Sądu Rejonowego w Wałczu przy ul. Bydgoskiej 13 :

 • Osoby niepełnosprawnych mogą skorzystać z parkingu Sądu Rejonowego w Wałczu.
 • Podjazd umożliwiający swobodne przemieszczanie osobom poruszającym się na wózkach inwalidzkich znajduje się od ul. Bydgoskiej.
 • Na parterze budynku znajduje się Sekretariat I Wydziału Cywilnego Sądu Rejonowego w Wałczu oraz sale rozpraw.
 • Dostęp do pozostałych kondygnacji budynku sądu umożliwiony zainstalowany schodołaz gąsiennicowy z wózkiem dla osób niepełnosprawnych, który obsługuje przeszkolony pracownik sądu.
 • Toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze budynku.

Informacja dla osób niesłyszących:

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. Nr 209, poz. 1243) osoby doświadczające trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się mogą kontaktować się z Sądem Rejonowy w Wałczu za pośrednictwem:

 • poczty elektronicznej: Kliknij aby zobaczyć
 • fax: 67 258 30 22
 • osobiście w Biurze Obsługi Interesanta (BOI),
 • listownie na adres: Sąd Rejonowy w Wałczu, ul. Sądowa 2, 78-600 Wałcz

W sprawach szczególnie skomplikowanych osoba uprawniona powinna zgłosić chęć skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego, co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych.

Zgłoszenia można dokonać telefonicznie za pośrednictwem osoby słyszącej pod numerem telefonu 67 250 19 46 lub przez e-mail: Kliknij aby zobaczyć . W zgłoszeniu należy wskazać rodzaj sprawy, jaką chcemy załatwić w sądzie. Zostanie zapewniona obsługa osoby uprawnionej w terminie przez nią wyznaczonym lub z nią uzgodnionym.

Dla ułatwienia dokonywania zgłoszeń przez osoby uprawnione, przygotowany został w wzór wniosku o świadczenie usług tłumacza języka migowego.

W przypadku braku możliwości realizacji takiego świadczenia, sąd zawiadomi osobę uprawnioną, podając uzasadnienie i wyznaczając jednocześnie możliwy termin realizacji świadczenia lub wskazując inną formę realizacji uprawnień.

W kontaktach z Sądem Rejonowym w Wałczu osoba uprawniona ma prawo do skorzystania z pomocy osoby przybranej. Osoba przybrana jest to osoba, która ukończyła 16 lat i została wybrana przez osobę uprawnioną w celu ułatwienia porozumiewania się z osobą uprawnioną i udzielania jej pomocy w załatwianiu spraw.

Prawo do korzystania z pomocy osoby przybranej może być ograniczone wyłącznie ze względu na zasady określone w przepisach ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1167).

Pracownicy Sądu nie mogą wymagać od osoby przybranej przedstawienia dokumentów potwierdzających znajomość polskiego języka migowego (PJM), systemu językowo-migowego (SJM) lub sposobu komunikowania się osób głuchoniewidomych (SKOGN).

Przetwarzanie informacji i danych w czasie korzystania przez osobę uprawnioną z pomocy osoby przybranej odbywa się w celu zapewnienia jej komunikowania się z pracownikami Urzędu.

Informacje dodatkowe

Udogodnienia

 • serwis jest w pełni rozpoznawalny przez programy czytające dla osób niewidomych takich jak np. Window-Eyes, JAWS czy NVDA,
 • pełna obsługa serwisu możliwa jest zarówno przy pomocy samej klawiatury jak i myszki,
 • serwis jest wyposażony w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące nie korzystające z technologii asystujących:
  • zmiana wielkości czcionki,
  • zmiana kontrastu,
  • oprawa graficzna serwisu oparta jest na stylach,
 • serwis nie zawiera skrótów klawiaturowych, które mogły by wchodzić w konflikt z technologiami asystującymi (np. programy czytające), systemem lub aplikacjami użytkowników,
 • na wszystkich stronach znajduje się wyszukiwarka.

Inne informacje i oświadczenia

Uprzejmie informujemy, że koordynatorem do spraw dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami dla sądów apelacji szczecińskiej został wyznaczony przez Dyrektora Sądu Apelacyjnego w Szczecinie Pan Krzysztof Taźbierski.

Dane kontaktowe:

Rejestr zmian dla: Deklaracja dostępności

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Wałczu
Wytworzył:
Administrator
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2021-06-29 08:24:44
Publikacja w dniu:
2021-06-29
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Wałczu
Wytworzył:
Agencja IArt
Opublikował:
Agencja IArt
Dokument z dnia:
2021-06-21 09:03:39
Publikacja w dniu:
2021-06-21
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Wałczu
Wytworzył:
Agencja IArt
Opublikował:
Agencja IArt
Dokument z dnia:
2021-06-21 09:03:33
Publikacja w dniu:
2021-06-21
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Wałczu
Wytworzył:
Agencja IArt
Opublikował:
Agencja IArt
Dokument z dnia:
2021-06-18 15:35:13
Publikacja w dniu:
2021-06-18
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Wałczu
Wytworzył:
Agencja IArt
Opublikował:
Agencja IArt
Dokument z dnia:
2021-06-18 15:32:09
Publikacja w dniu:
2021-06-18
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Wałczu
Wytworzył:
Agencja IArt
Opublikował:
Agencja IArt
Dokument z dnia:
2021-06-18 15:29:15
Publikacja w dniu:
2021-06-18
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Wałczu
Wytworzył:
Agencja IArt
Opublikował:
Agencja IArt
Dokument z dnia:
2021-06-18 15:17:17
Publikacja w dniu:
2021-06-18
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Wałczu
Wytworzył:
Agencja IArt
Opublikował:
Agencja IArt
Dokument z dnia:
2021-06-18 14:41:53
Publikacja w dniu:
2021-06-18
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Wałczu
Wytworzył:
Agencja IArt
Opublikował:
Agencja IArt
Dokument z dnia:
2021-06-18 14:39:39
Publikacja w dniu:
2021-06-18
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Wałczu
Wytworzył:
Agencja IArt
Opublikował:
Agencja IArt
Dokument z dnia:
2021-06-18 14:29:24
Publikacja w dniu:
2021-06-18
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Wałczu
Wytworzył:
Agencja IArt
Opublikował:
Agencja IArt
Dokument z dnia:
2021-06-18 13:27:01
Publikacja w dniu:
2021-06-18
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Wałczu
Wytworzył:
Agencja IArt
Opublikował:
Agencja IArt
Dokument z dnia:
2021-06-18 13:14:54
Publikacja w dniu:
2021-06-18
Zmiany:
Podejrzyj