OGŁOSZENIE sygnatura akt I N 195/20

Sąd Rejonowy w Wałczu I Wydział Cywilny ogłasza, iż w dniu 23 czerwca 2020 roku wnioskodawczyni Małgorzata Woźniak złożyła wykaz inwentarza po zmarłym 12 października 2019 roku Janie Woźniaku (PESEL 59070205714), którego ostatni adres znajdował się w Wałczu przy ul. Wojska Polskiego 40-42/18.

Pouczenie:

Arl. 6381•   k.p.c.

§ I. Ogłoszenia, o których mowa w art. 6363 złożenie wykazu inwentarza w sądzie§ 3 i art. 637 postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza § 3, zamieszcza się na stronie internetowej oraz na tablicy ogłosze1l. sądu spadku.

§ 2.  Ogłoszenie zawiera:

I) imiy i nazwisko, numer PESEL, jeżeli został nadany, oraz ostatni adres spadkodawcy;

2)  daty śmierci spadkodawcy.

§ 3. Ogłoszenie, o którym mowa w art. 6363 złożenie wykazu inwentarza w sądzie§ 3, poza danymi, o których mowa w§ 2, zawiera również pouczenie, że:

I)  ze złożonym wykazem inwentarza może siy zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie  uzasadni;

2) osoby wskazane w art. 637 postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza§  I mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu   inwentarza.

§ 4. Ogłoszenie, o którym mowa w art. 637 postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza§ 3, poza danymi, o których mowa w§ 2, zawiera również pouczenie, że osoby wskazane w mt. 637 postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza§ 1 mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

Rejestr zmian dla: OGŁOSZENIE sygnatura akt I N 195/20

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Wałczu
Wytworzył:
Administrator
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2021-05-26 10:09:53
Publikacja w dniu:
2021-05-26
Zmiany:
Podejrzyj