Biuro Podawcze

Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw


Korespondencja adresowana do Sądu Rejonowego w Wałczu wpływa do Biura Podawczego.


Do zakresu czynności Biura Podawczego należy:
1. przyjmowanie korespondencji wpływającej do sądu i znakowanie jej pieczęcią wpływu
2. rozdzielanie przyjętej korespondencji pomiędzy poszczególne komórki organizacyjne, stosownie do wewnętrznych ustaleń w tym zakresie określonych przez Prezesa sądu w instrukcji kancelaryjnej
3. przyjmowanie pism do wysłania i ich ekspedycja
4. ustalenia z pocztą w zakresie ekspedycji przesyłek

Pismo wpływające do sądu znakuje się pieczęcią wpływu z oznaczeniem sądu i zamieszcza się adnotację zawierającą datę i godzinę wpływu pisma, liczbę załączników i podpis przyjmującego pismo.
Pismo adresowane imiennie doręcza się bez otwierania koperty.
Na żądanie osoby wnoszącej pismo do sądu, biuro podawcze lub pracownik upoważniony do przyjmowania korespondencji poświadcza przyjęcie pisma na jego kopii.
Korespondencję oraz przesyłki w formie paczek odbiera z urzędu pocztowego upoważniony pracownik Biura Podawczego.
Pracownik Biura Podawczego przyjmując przesyłki (zwłaszcza polecone) sprawdza prawidłowość zaadresowania i stan opakowania. W razie stwierdzenia uszkodzeń, sporządza adnotację na kopercie lub opakowaniu oraz na potwierdzeniu odbioru i żąda od pracownika poczty spisania protokołu o doręczeniu przesyłki uszkodzonej.


Korespondencja dzieli się na:
• zwykłą,
• specjalną (listy polecone, ekspresowe, przesyłki wartościowe, paczki, telegramy).
Wpływy specjalne wpisuje się do rejestru wpływów specjalnych.

Biuro Podawcze otwiera wszystkie koperty z wyjątkiem:
• poufnych i zastrzeżonych,
• wartościowych,
• adresowanych imiennie do danej osoby.
Przesyłki mylnie nadesłane Biuro Podawcze zwraca urzędowi pocztowemu, bądź przesyła według właściwości zawiadamiając o tym nadawcę.

Koperty dołącza się do pism:
• poufnych, zastrzeżonych, wartościowych, poleconych, za dowodem doręczenia
• stanowiących środek prawny ograniczony terminem (odwołania, skargi,itp.);
• na których brak jest oznaczenia nadawcy lub daty pisma;
• załączników nadesłanych bez pisma przewodniego.