II Wydział Karny

Przewodniczący Wydziału

Krzysztof Koczenasz - Sędzia Sądu Rejonowego


Kierownik Sekretariatu

Barbara Bandyszak

Dane Kontaktowe

Sekretariat: mieści się w budynku Sądu Rejonowego przy ulicy Sądowej 2 w pokoju 210

tel. 67 250 19 40

fax. 67 250 19 68

: Kliknij aby zobaczyć

Miejsce i godziny przyjmowania interesantów:

W Biurze Obsługi Interesantów - BOI

Zakres działalności

Rozpoznaje w I instancji sprawy z zakresu prawa karnego

Prowadzone repertoria:

K - dla spraw, w których oskarżyciel wniósł akt oskarżenia, wniosek o dobrowolne poddanie się karze przez oskarżonego, wniosków prokuratorskich o umorzenie postępowania wobec stwierdzenia niepoczytalności u podejrzanego, wniosków o warunkowe umorzenie postępowania karnego, dla spraw dotyczących ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów, wniosków skazanych w przedmiocie wydania wyroku łącznego
W- dla spraw o wykroczenia, w których oskarżyciel wniósł wniosek o ukaranie w trybie zwyczajnym lub wniosek o ukaranie bez przeprowadzenia rozprawy
Ko - dla pism i czynności sądowych w sprawach karnych, niepodlegających wpisowi do innych urządzeń ewidencyjnych, dotyczących: udzielenia pomocy sądowej, przywrócenia praw i skrócenia wykonania środka karnego, zatarcia skazania, podjęcia warunkowo umorzonego postępowania, zarządzenia wykonania kary warunkowo zawieszonej, odroczenia wykonania kary, unieważnienia orzeczeń wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego, prośby o ułaskawienia, odszkodowania za niesłuszne skazanie, ukaranie, aresztowanie lub zatrzymanie, odtworzenia akt sprawy, wniosków o przyjęcie do depozytu sądowego, rozłożenia na raty grzywny, zarządzenia wykonania zastępczej kary pozbawienia wolności, warunkowego zawieszenia kary pozbawienia wolności, której uprzednio wykonanie odroczono, przekazania sprawy do rozpoznania innemu sądowi, wyłączenia sędziego
Kp - dla spraw z zakresu szeroko rozumianego nadzoru sprawowanego przez sąd nad postępowaniem przygotowawczym w sprawach karnych, a w szczególności dotyczących: zastosowania i przedłużenia tymczasowego aresztowania w toku śledztwa lub dochodzenia (art. 250 kpk i art. 263 kpk), zastosowania aresztowania jako kary porządkowej w toku postępowania przygotowawczego (do 30 dni) na wniosek prokuratora wobec osób uporczywie uchylających się od złożenia zeznania, wykonania czynności biegłego, tłumacza oraz wydania przedmiotów (art. 287 § 2 kpk i art. 290 kpk), rozpoznawania zażaleń na zatrzymanie osoby (art. 246 kpk), rozpoznawania zażaleń na odmowę wszczęcia dochodzenia lub śledztwa oraz na umorzenie postępowania przygotowawczego, gdzie prokurator nadrzędny nie przychylił się do zażalenia (art. 306 § 1 i 2 kpk), rozpoznawania wniosków prokuratora o skierowanie podejrzanego na badanie psychiatryczne w zakładzie zamkniętym oraz o przedłużenie tej obserwacji (art. 203 kpk), rozpoznawania zażaleń na postanowienia prokuratora w przedmiocie zastosowania innych niż tymczasowe aresztowanie środków zapobiegawczych (art. 252 § 2 kpk) oraz na postanowienie dotyczące zabezpieczenia majątkowego na mieniu oskarżonego (art. 293 § 2 kpk), rozpoznawania zażalenia oskarżonego na postanowienie prokuratora w sprawie zachowania tajemnicy danych osobowych świadka (art. 184 § 5 kpk), zarządzenia - na wniosek prokuratora - kontroli i utrwalenia treści rozmów telefonicznych - art. 237 § 1 kpk) oraz zatwierdzenia postanowień prokuratora w tym przedmiocie wydanych w sytuacjach niecierpiących zwłoki (art. 237 § 2 kpk), a także rozpoznawania zażaleń na postanowienia prokuratora w zakresie kontroli i utrwalenia tych rozmów (art. 240 kpk), rozpoznawania wniosków prokuratora dotyczących orzeczenia o przepadku poręczenia majątkowego (art. 270 § 1 kpk), rozpoznawania wniosków prokuratora o orzeczenie przepadku przedmiotów tytułem środka zabezpieczającego - po prawomocnym umorzeniu dochodzenia lub śledztwa (art. 323 § 3 kpk), przesłuchania na żądanie strony, prokuratora lub innego organu prowadzącego postępowanie - świadka w sytuacji, gdy zachodzi obawa niemożności przesłuchania go na rozprawie (art. 316 § 3 kpk), rozpoznawania wniosków prokuratora i podejrzanego o wyznaczenie obrońcy z urzędu oraz wniosków stron i innych osób uprawnionych o wyznaczenie pełnomocnika z urzędu (art. 78 § 1 kpk, art. 88 § 1 kpk)

Rejestr zmian dla: II Wydział Karny

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Wałczu
Wytworzył:
Administrator
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2020-03-17 10:45:13
Publikacja w dniu:
2020-03-17
Zmiany:
Podejrzyj