Biegli sądowi

Na podstawie art. 157 ustawy z dnia 27 lipca 2001r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. Nr98, poz.1070 z późniejszymi zmianami):
§ 1. Prezes sądu okręgowego ustanawia biegłych sądowych i prowadzi ich listę.
§ 2. Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia, tryb ustanawiania biegłych sądowych, pełnienia przez nich czynności oraz zwalniania ich z funkcji. W tym samym trybie Minister Sprawiedliwości może również określić szczegółowe zasady powoływania i działania zespołów biegłych sądowych.

Na podstawie §8 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 stycznia 2005r. - w sprawie biegłych sądowych (Dz.U. Nr15, poz.133):
1. Prezes prowadzi listy biegłych sądowych - według poszczególnych gałęzi nauki, techniki, sztuki, rzemiosła, a także innych umiejętności. Prezes prowadzi również wykazy biegłych sądowych na kartach założonych dla każdego biegłego; w listach i wykazach podaje się adres biegłego i termin, do którego został ustanowiony, a także inne dane dotyczące specjalizacji.
2. Prezes skreśla z listy biegłego oraz usuwa jego kartę z wykazu:
- z chwilą zwolnienia z funkcji;
- w razie śmierci;
- z upływem okresu ustanowienia biegłego, chyba że nastąpiło ponowne ustanowienie.
3. Listy biegłych sądowych są dostępne dla zainteresowanych w sekretariatach sądowych. W szczególności listy te udostępnia się stronom, uczestnikom postępowania oraz organom prowadzącym postępowanie przygotowawcze w sprawach karnych i sądom wojskowym.

Lista gałęzi nauki, techniki, sztuki, rzemiosła, a także innych umiejętności zarejestrowanych w Sądzie Okręgowym w Koszalinie. Stan na dzień 5 stycznia 2017 r.

    BEHAWIORYZM PSÓW
    BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY
    BUDOWNICTWO
        budownictwo ogólne
        budownictwo lądowe
        budownictwo rolnicze
        ekonomika budownictwa
        instalacje i urządzenia sanitarne
        konstrukcje budowlane
        mykologia budowlana
    GEODEZJA
    GRAFOLOGIA
    HODOWLA ZWIERZĄT FUTERKOWYCH
    INFORMATYKA
    KSIĘGOWOŚĆ
        finanse i rachunkowość
        księgowość ogólna
        obliczanie wynagrodzeń za pracę
    ŁOWIECTWO
    MLECZARSTWO
    NAUKI MEDYCZNE
        anatomia patologiczna
        analityka kliniczna
        badania biologiczne
        chirurgia
        choroby wewnętrzne
        dermatologia i wenerologia
        endokrynologia
        kardiologia
        laryngologia
        medycyna morska
        medycyna ogólna i rodzinna
        medycyna pracy
        medycyna sądowa
        neurologia
        ocena uszkodzeń ciała
        okulistyka
        onkologia
        ortopedia i traumatologia
        patomorfologia
        położnictwo i ginekologia
        pulmonologia
        psychiatria
        urologia
    OBUWNICTWO
    OCHRONA ŚRODOWISKA I EKOLOGIA
    OGRODNICTWO
    PEDAGOGIKA
    POLIGRAFIA
    POŻARNICTWO
    PSYCHOLOGIA
    PSZCZELARSTWO
    ROLNICTWO
    RUCH DROGOWY
    SZKUTNICTWO I ŻEGLARSTWO
    TECHNOLOGIA MASZYN
    TECHNOLOGIA MEBLARSTWA
    WYCENA NIERUCHOMOŚCI
    WYPADKI MORSKIE I NADMORSKIE
    ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI

Rejestr zmian dla: Biegli sądowi

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Wałczu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-05-17
Publikacja w dniu:
2017-05-17
Opis zmiany:
b/d