Informacja o przetwarzaniu danych osobowych dla osób, które złożyły skargę, wniosek lub petycję

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych dla osób,

które złożyły skargę, wniosek lub petycję

 

Sąd Rejonowy w Wałczu informuje, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w związku ze złożoną przez Panią/Pana skargą, wnioskiem lub petycją. Jednocześnie wypełniając obowiązek prawny z art. 13 i 14  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia  o ochronie danych), dalej jako „Rozporządzenie 2016/679”, Prezes Sądu Rejonowego w Wałczu oraz Dyrektor Sądu Okręgowego w Koszalinie informuje, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest organ Sądu Rejonowego w Wałczu właściwy do rozpatrzenia Pani/Pana wniosku, skargi lub petycji, którym, w zależności  od przedmiotu Pani/Pana wniosku lub skargi, jest:
 • Prezes Sądu Rejonowego w Wałczu, 

dane kontaktowe: ul. Sadowa 2, 78 – 600 Wałcz,

 1. 67 25-01-924, fax. 67 25 83 022

administracja@walcz.sr.gov.pl

albo

 • Dyrektor Sądu Okręgowego w Koszalinie,

dane kontaktowe: ul. Waryńskiego 7, 75 – 541 Koszalin,

 1. 94 34-28-752, fax. 94 34 28 755

dyrektor@koszalin.so.gov.pl

 

 1. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan kontaktować we wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Z Inspektorem Ochrony Danych można się kontaktować pisemnie na adres wskazany w pkt. 1 lub mailowo na adres: iod@koszalin.so.gov.pl.
 2. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia 2016/679 (obowiązek prawny administratora) w celach:
 • rozpoznania Pani/Pana wniosku, skargi lub petycji, zgodnie z przepisami rozdziału 5a ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku - Prawo o ustroju sądów powszechnych (DZ.U. z 2019r. poz. 52  j.t.);
 • rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 maja 2012r. w sprawie skarg i wniosków dotyczących działalności sądów powszechnych (Dz.U. z 2012r. poz.524);
 • ustawy z dnia 14 lipca 2014r. o petycjach (Dz.U. z 2018r. poz. 870 j.t.);
 • wykonania obowiązków dotyczących sposobu postępowania z materiałami archiwalnymi i inną dokumentacją, zgodnie z przepisami art. 5 ustawy z dnia 14 lipca 1983r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 2019r. poz. 553 z późn. zm.).
 1. Pani/Pana dane osobowe mogą być ujawnione podmiotom świadczącym na podstawie zawartych umów usługi na rzecz Sądu Rejonowego w Wałczu, w związku z realizacją tych usług, np. usług z zakresu IT, usług pocztowych świadczonych przez operatora pocztowego, usług przechowywania, przemieszczania lub brakowania dokumentacji.
 2. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres ustalany według przepisów prawa, stosownie do kategorii sprawy – dokumentację dotyczącą rozpatrywania skarg i wniosków przechowuje się przez okres 5 – 50 lat od rozpatrzenia skargi lub wniosku, w zależności od przedmiotu i wagi sprawy.
 3. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, nie będą poddawane przetwarzaniu polegającym na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji lub profilowaniu.
 4. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych i prawo żądania ich sprostowania zgodnie z obwiązującymi przepisami.
 5. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2 00-193 Warszawa, gdy uzna Pani/Pan, że Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe z naruszeniem przepisów Rozporządzenia 2016/679.

Rejestr zmian dla: Informacja o przetwarzaniu danych osobowych dla osób, które złożyły skargę, wniosek lub petycję

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Wałczu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2019-11-19
Publikacja w dniu:
2019-11-19
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Wałczu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2019-11-19
Publikacja w dniu:
2019-11-19
Opis zmiany:
b/d