Księgi wieczyste

Księgi wieczyste

https://ekw.ms.gov.pl

Informujemy, iż Ministerstwo Sprawiedliwości uruchomiło projekt informatyczny Nowa Księga Wieczysta, w ramach którego istnieje przeglądarka ksiąg wieczystych udostępniona w sieci publicznej Internet. Jest to portal podsystemu dostępu do Centralnej Bazy Danych Ksiąg Wieczystych.

Podstawa prawna

System informatyczny zakładania i prowadzenia ksiąg wieczystych wykonany i eksploatowany jest zgodnie z Ustawą z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece oraz przepisami wykonawczymi do tej ustawy.

W księdze wieczystej gromadzone są dane określone ustawą i wydanymi na jej podstawie aktami wykonawczymi.