OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI nr KW KO1W/00040541/0 i KO1W/00040537/9

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wałczu Wadim Gościk na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że:
w dniu 22-02-2022 r. o godz. 9:00 w Sąd Rejonowy w Wałczu 78-600 Wałcz, ul.Sądowa 2 w sali nr 203 odbędzie się druga licytacja
prawa użytkowania wieczystego nieruchomości o nr KW KO1W/00040541/0 stanowiącej działki o nr ewidencyjnych 3663/6 i 3663/8 oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości o nr KW KO1W/00040537/9 stanowiącego działki o nr 3662/1 i 3662/2, których egzekucje zostały połączone zgodnie z art. 926 kpc. Działka o nr ew. 3663/6 zajmuje powierzchnię 8856 m2. Działka o nr ew. 3662/2 zajmuje powierzchnię 6 095 m2. Na działce nr 3663/8 o powierzchni 4887 m2 znajduje się część złoża kruszywa naturalnego piaskowego AAG Romet, którego dalsza część znajduje się na działce nr 3662/1 o powierzchni 13 290 m2.
Dokładny opis stanowią operaty szacunkowe nieruchomości oraz opinia o wartości złoża kruszywa naturalnego Wałcz-Romet.

Są to dwa z 8 licytowanych w tym dniu praw użytkowania wieczystego nieruchomości, które stanowią teren działek gruntu nieczynnego zakładu produkcyjnego. Użytkownikiem wieczystym gruntu będącego własnością Skarbu Państwa jest do dnia 5.12.2089 Fabryka Części Rowerowych „ROMET-WAŁCZ” Sp z o.o.Nieruchomości nie posiadają bezpośredniego dostępu do drogi publicznej. Dojazd możliwy poprzez sąsiednie nieruchomości.
należących do dłużnika:Fabryka Części Rowerowych Romet - Wałcz Spółka z o.o. w Wałczu
położonych: 78-600 Wałcz, ul. Budowlanych, :

Suma oszacowania wynosi 921 000,00zł (kwota netto, należy doliczyć 23% VAT) zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 614 000,00 zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 92 100,00 zł. Rękojmia powinna być złożona przelewem na konto komornika:
SBL w Zakrzewie o/Wałcz 93 8944 0003 4200 2365 2000 0010
z zastrzeżeniem, iż środki z tytułu rękojmi muszą wpłynąć na w/w konto najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.10:00 do godz.14:00 oraz przeglądać w Kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Wałczu przy ulicy Królowej Jadwigi 1 odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z § 23 rozporządzenia Ministra finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 68, poz.360) komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego, w przypadku sprzedaży towarów, wystawiają w imieniu dłużnika i na jego rachunek faktury potwierdzające dokonanie sprzedaży tych towarów. Fakturę wystawia się, jeżeli na dłużniku spoczywa obowiązek podatkowy związany ze sprzedażą towarów.

Licytacja może być odwołana bez podania przyczyny.

Komornik Sądowy

Wadim Gościk

Rejestr zmian dla: OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI nr KW KO1W/00040541/0 i KO1W/00040537/9

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Wałczu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
komornik 1
Dokument z dnia:
2021-12-01 08:41:45
Publikacja w dniu:
2021-12-01 08:41:45
Zmiany:
Podejrzyj