OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI nr KW KO1W/00040626/0

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wałczu Wadim Gościk na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że:
w dniu 22-02-2022 r. o godz. 10:00 w Sąd Rejonowy w Wałczu 78-600 Wałcz, ul.Sądowa 2 w sali nr 203 odbędzie się druga licytacja
prawa użytkowania wieczystego działki gruntu nr 3664/3 o powierzchni 5 310 m2 należącego do dłużnika:Fabryka Części Rowerowych Romet - Wałcz Spółka z o.o. w Wałczu
położonej: 78-600 Wałcz, ul. Budowlanych, :
dla której V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Wałczu
prowadzi księgę wieczystą o numerze KW KO1W/00040626/0

Jest to jedno z 8 licytowanych w tym dniu praw użytkowania wieczystego nieruchomości, które stanowią teren działek oraz budynków wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą nieczynnego zakładu produkcyjnego.
Użytkownikiem wieczystym gruntu będącego własnością Skarbu Państwa jest do dnia 5.12.2089 Fabryka Części Rowerowych „ROMET-WAŁCZ” Sp z o.o. Działka nr 3664/3 zabudowana jest magazynem materiałów łatwopalnych. Na terenie działki również pozostałości po dawnym budynku. Teren częściowo utwardzony płytami betonowymi, a w pozostałej części porośnięty trawą i krzewami.
Brak bezpośredniego dojazdu - dojazd przez sąsiednie nieruchomości, stanowiące jeden funkcjonalny kompleks.

Suma oszacowania wynosi 180 700,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 120 466,67zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 18 070,00 zł. Rękojmia powinna być złożona przelewem na konto komornika:
SBL w Zakrzewie o/Wałcz 93 8944 0003 4200 2365 2000 0010
z zastrzeżeniem, iż środki z tytułu rękojmi muszą wpłynąć na w/w konto najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.10:00 do godz.14:00 oraz przeglądać w Kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Wałczu przy ulicy Królowej Jadwigi 1 odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z Ustawą o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw z dnia 25 czerwca 2015 r. (Dz.U. z 2015r. poz. 1045) z dniem 01.01.2016 r. uchyla się wyłączenie od podatku od czynności cywilnoprawnych umowy sprzedaży rzeczy w postępowaniu egzekucyjnym lub upadłościowym.
Wobec powyższego, kupujący na licytacji u komornika zobowiązany jest do zapłaty podatku oraz złożenia deklaracji w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych właściwemu organowi podatkowemu w terminie 14 dni od daty uprawomocnienia się postanowienia przysądzającego własność. dłużnika.

Licytacja może być odwołana bez podania przyczyny.

Komornik Sądowy

Wadim Gościk

Rejestr zmian dla: OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI nr KW KO1W/00040626/0

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Wałczu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
komornik 1
Dokument z dnia:
2021-12-01 08:44:52
Publikacja w dniu:
2021-12-01 08:44:52
Zmiany:
Podejrzyj