OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI nr KW KO1W/00035361/6

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wałczu Wadim Gościk na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 10-01-2022 r. o godz. 11:00 w Sąd Rejonowy w Wałczu 78-600 Wałcz, ul. Sądowa 2 w sali nr 203 odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości gruntowej stanowiącej działki o nr 188, 215, 184, 2, 5, 6, 17, 19, 23, 26, 12/1, 11/1, 28, 29, 30, 6/1, 7/1 o łącznej powierzchni 196,0200 ha położona obręb 0026 - Lubno, gmina Wałcz, powiat wałecki, województwo zachodniopomorskie
należącej do dłużnika:Rafał Kaczmarek
położonej: 78-600 Wałcz, Lubno, :
dla której V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Wałczu
prowadzi księgę wieczystą o numerze KW KO1W/00035361/6

Suma oszacowania wynosi 5 608 200,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 4 206 150,00 zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 560 820,00zł.
Rękojmia powinna być złożona przelewem na konto komornika:
SBL w Zakrzewie o/Wałcz 93 8944 0003 4200 2365 2000 0010
z zastrzeżeniem, iż środki z tytułu rękojmi muszą wpłynąć na w/w konto najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.10:00 do godz.14:00 oraz przeglądać w Kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Wałczu przy ulicy Królowej Jadwigi 1 odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
Licytacja może być odwołana bez podania przyczyny.

Komornik Sądowy

Wadim Gościk

Rejestr zmian dla: OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI nr KW KO1W/00035361/6

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Wałczu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
komornik 1
Dokument z dnia:
2021-11-23 13:54:18
Publikacja w dniu:
2021-11-23 13:54:18
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Wałczu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
komornik 1
Dokument z dnia:
2021-11-23 13:53:06
Publikacja w dniu:
2021-11-23 13:53:06
Zmiany:
Podejrzyj