Punkt Informacyjny

Biuro Obsługi Interesanta mieści się w budynku Sądu Rejonowego w Wałczu ul. Sądowa 2

tel. 67 250 19 46

Punkt Informacji Telefonicznej nie udziela informacji na temat ksiąg wieczystych.

W sprawach Wydziału Ksiąg Wieczystych:

tel. 67 2501926

: Kliknij aby zobaczyć

Pracownicy biura:

starszy inspektor Małgorzata Koniecko

Jadwiga Podkowa

Godziny otwarcia

poniedziałek: 8:00 - 18:00
wtorek - piątek: 8:00 - 15:00

Czytelnia Akt:

poniedziałek - piątek: 8:30 - 15:00

ZAKRES DZIAŁANIA BIURA OBSŁUGI INTERESANTA


Do zadań BOI należy zapewnienie sprawnej i rzetelnej obsługi interesantów oraz ułatwienie im uzyskania niezbędnych informacji, udzielanych w miarę potrzeby i możliwości.

Do zadań BOI należy w szczególności:
udzielanie informacji o:
- sposobach wszczęcia postępowania i podstawowych dokumentach, które należy   
  złożyć przy wnoszeniu sprawy do sądu;
- rodzajach środków odwoławczych i terminach do ich wniesienia;
- kosztach sądowych, sposobach ich uiszczania, numerach rachunków bankowych;
- o sposobie ubiegania się o zwolnienie od kosztów sądowych;
- przesłankach ustanowienia obrońcy, adwokata lub radcy prawnego z urzędu;
- prawach i obowiązkach strony, świadka, oskarżonego, pokrzywdzonego;
- sposobie usprawiedliwienia nieobecności na rozprawie lub posiedzeniu sądu;
- sprawie rozpoznawanej przed sądem stronom po wskazaniu danych osobowych oraz  
  sprawdzeniu dowodu tożsamości;
- terminach rozpoznawanych spraw oraz salach rozpraw;
- rodzajach spraw rozpoznawanych w Sądzie Rejonowym w Wałczu, strukturze
  organizacyjnej Sądu, jego właściwości, lokalizacji oraz numerach telefonów i
  godzinach urzędowania;
 - siedzibach i numerach kont, adresach stron internetowych oraz poczty    
   elektronicznej pozostałych sądów okręgu;

udostępnianie list i wykazów:
              - biegłych sądowych;
              - mediatorów;
              - tłumaczy przysięgłych;
              - kancelarii adwokackich, radcowskich i notarialnych;
              - kancelarii komornika sądowego działającego przy Sądzie Rejonowym w Wałczu;
              - lekarzy sądowych uprawnionych do usprawiedliwienia nieobecności;
              - instytucjach udzielających bezpłatnych porad prawnych, pomocy ofiarom    
                przestępstw itp.;
udostępnianie formularzy sądowych i wzorów pism sądowych w typowych sprawach rozpoznawanych przez poszczególne wydziały;
wydawanie stronom postępowania i ich pełnomocnikom odpisów orzeczeń, tytułów wykonawczych, uwierzytelnionych odpisów, zaświadczeń, kserokopii z akt sprawy oraz wydruków z protokołów i wyroków sporządzonych przez właściwy wydział w przypadku żądania osobistego odbioru w sądzie.

Rejestr zmian dla: Punkt Informacyjny

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Wałczu
Wytworzył:
Administrator
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2021-04-08 09:29:04
Publikacja w dniu:
2021-04-08
Zmiany:
Podejrzyj