ZARZĄDZENIE Nr OA-0210-10/20 dotyczące dni wolnych w Sądzie Rejonowym w Wałczu

ZARZĄDZENIE  Nr OA-0210-10/20
Prezesa Sądu Rejonowego w  Wałczu

i Dyrektora Sądu Okręgowego w Koszalinie z dnia 30 czerwca 2020 r.

w sprawie ustanowienia dni wolnych za święta przypadające w soboty w Sądzie Rejonowym w Wałczu

Na podstawie art. 22§1 pkt. 1 lit. a ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U.2020.365. t.j. z późn. zm.) oraz § 39 ust 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 2019 roku - Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz. U. 2019.1141.) w zw. z art.130§2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks Pracy (Dz.U.2019.1040. t. j. z póżn. zm.)

zarządzamy, co następuje:

§ 1

Ustanawiamy dzień 17 sierpnia 2020 roku dniem wolnym od pracy dla pracowników Sądu Rejonowego w Wałczu, za święto przypadające w dniu 15 sierpnia 2020 roku.

§2

Ustanawiamy dzień 24 grudnia 2020 roku dniem wolnym od pracy dla pracowników Sądu Rejonowego w Wałczu, za święto przypadające w dniu 26 grudnia 2020 roku.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega  umieszczeniu  na  stronie internetowej  i tablicy ogłoszeń  Sądu Rejonowego  w Wałczu.

Rejestr zmian dla: ZARZĄDZENIE Nr OA-0210-10/20 dotyczące dni wolnych w Sądzie Rejonowym w Wałczu

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Wałczu
Wytworzył:
Administrator
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2020-07-02 11:53:17
Publikacja w dniu:
2020-07-02
Zmiany:
Podejrzyj