ZARZĄDZENIE Nr OA-0210-15/21

ZARZĄDZENIE Nr OA-0210-15/21
 

Prezesa Sądu Rejonowego w Wałczu z dnia 2 lipca 2021 roku

w sprawie udostępniania danych za pośrednictwem Portalu Informacyjnego sądów powszechnych z obszaru apelacji szczecińskiej, określenia typów spraw wraz ze wskazaniem daty rozpoczęcia ich publikacji oraz wykazu pism podlegających czasowemu wyłączeniu od publikacji w Portalu Informacyjnym

Na podstawie art. 22 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r.- Prawo o ustroju sądów powszechnych (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 2072) w związku z § 132 ust. 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 2019 r. - Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1141ze zm.) zarządza się co następuje:

 § 1

 W Sądzie Rejonowym w Wałczu udostępnia się dane o sprawie, treści protokołów i pism sądowych za pośrednictwem Portalu Informacyjnego sądów powszechnych z obszaru apelacji szczecińskiej na zasadach określonych w Regulaminie Portalu Informacyjnego sądów powszechnych z obszaru apelacji szczecińskiej wprowadzonym zarządzeniem Prezesa Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z dnia 25 czerwca 2021 roku Nr A-021-22/21 w sprawie wprowadzenia Regulaminu Portalu Informacyjnego sądów powszechnych z obszaru apelacji szczecińskiej.

 §2
 Wprowadza się wykaz typów spraw wraz ze wskazaniem daty rozpoczęcia ich publikacji przez Sąd Rejonowy w Wałczu w Portalu Informacyjnym sądów powszechnych z obszaru apelacji szczecińskiej w brzmieniu ustalonym w Załączniku nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

 §3
 Wprowadza się wykaz pism podlegających czasowemu wyłączeniu od publikacji przez Sąd Rejonowy w Wałczu w Portalu Informacyjnym sądów powszechnych z obszaru apelacji szczecińskiej w brzmieniu ustalonym w Załączniku nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

§4
 Uchyla się zarządzenie  nr  OA-0210-24/19  Prezesa  Sądu  Rejonowego  w  Wałczu  z  dnia 23 września 2019 roku.

 §5

 Niniejsze Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 2 lipca 2021 r. i podlega publikacji na stronie internetowej Sądu Rejonowego w Wałczu oraz Portalu Informacyjnym.

Rejestr zmian dla: ZARZĄDZENIE Nr OA-0210-15/21

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Wałczu
Wytworzył:
Administrator
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2021-07-05 08:20:55
Publikacja w dniu:
2021-07-05
Zmiany:
Podejrzyj