ZARZĄDZENIE Nr OA-0210-16/21

PREZES
SĄDU REJONOWEGO W WAŁCZU                                                                                                   Wałcz, dnia 5 lipca 2021 r.

 

ZARZĄDZENIE
Nr OA-0210-16/21
Prezesa Sądu Rejonowego w Wałczu

z dnia 5 lipca 2021 roku

 

Na podstawie § 30 ust. 1 Regulaminu urzędowania sądów powszechnych, art. 22 § 1 pkt 1b i art. 54 § 2 Prawa o ustroju sądów powszechnych oraz § 21 ust. 1 i 5 rozporządzenia Rady Ministrów  z  6  maja  2021   roku  w  sprawie   ustanowienia  określonych   ograniczeń,   nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, mając na celu ochronę zdrowia i życia obywateli oraz zapewnienia bezpieczeństwa w budynkach Sądu, zarządzam, co następuje:

§ 1

1.              Wstęp do budynków Sądu Rejonowego w Wałczu podlegał będzie ograniczeniom.

2.             Osoby wchodzące do siedziby Sądu zobowiązuje się do:

a)      zakrywania ust i nosa przy pomocy maseczki,

b)      zdezynfekowania powierzchni dłoni lub rękawiczek,

c)      poddania się pomiarowi temperatury ciała.

3.              Osobom niespełniającym powyższych wymogów odmawia się wstępu do siedziby Sądu, a ich niestawiennictwo uznaje się za nieusprawiedliwione.

4.             Do siedziby Sądu odmawia się również wstępu osobom z widocznymi objawami wskazującymi  na  możliwość  zakażenia  wirusem  SARS-CoV-2  (w  szczególności o podwyższonej temperaturze ciała - powyżej 37,5 °C, z kłopotami oddechowymi, intensywnym kaszlem lub dusznościami).

5.             Zobowiązuje się pracowników ochrony Sądu do dokonywania pomiarów temperatury ciała oraz dezynfekcji powierzchni dłoni lub rękawiczek osób wchodzących do Sądu.

6.              Wszystkie osoby znajdujące się w siedzibie Sądu zobowiązuje się do zakrywania ust    i nosa przy pomocy maseczki, dotyczy to również osób wykonujących czynności zawodowe.

7.             Pracownicy Sądu w sytuacjach braku możliwego kontaktu z petentami nie maJą obowiązku zakrywania ust i nosa w pomieszczeniach biurowych.

8.             Dostęp publiczności do budynków Sądu może być w każdym czasie ograniczony lub wyłączony na zarządzenie Prezesa Sądu, Przewodniczącego Wydziału lub Przewodniczącego składu orzekającego z uwagi na niemożność zachowania bezpiecznego dystansu lub zwiększenia się niebezpieczeństwa dot. rozprzestrzeniania się chorób zakaźnych.

§2

I. Wstrzymuje się przyjmowanie interesantów przez Prezesa Sądu, Wiceprezesa Sądu, Przewodniczących Wydziałów i Kierowników  Sekretariatów.

2.   Wstrzymuje się dyżury mediatorów w siedzibie Sądu.

§3

1.     Ogranicza się funkcjonowanie:

a)      Biura Obsługi Interesanta,

b)      Biura Obsługi Interesanta V Wydziału Ksiąg Wieczystych,

Do dostępu jednoczesnego jedynie jednego interesanta z preferencją do telefonicznej formy kontaktu.

2.      Zapoznawanie   się  z  aktami  spraw  sądowych  (w  tym   aktami  ksiąg   wieczystych)

ogranicza się do Czytelni akt wyłącznie po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu.

§4

I. Użytkowanie sal rozpraw numer 202, 205, 207, 303 (w budynku przy ul. Sądowej 2) oraz 10 i 13 (w budynku przy ul. Bydgoskiej 13) jest możliwe na rozprawy lub posiedzenia, o ile ich przeprowadzenie nie wywoła nadmiernego zagrożenia dla zdrowia osób uczestniczących w tych posiedzeniach.

2.     W przypadku wyznaczania nowych terminów posiedzeń sądowych rekomenduje się:

a)      planowanie przerw pomiędzy poszczególnymi posiedzeniami wynoszących nie mniej niż 20 minut,

b)      wzywanie   nie   więcej   niż   jednej   osoby   innej   niż   strony   na poszczególne

posiedzenia na określoną godzinę,

c)      pouczanie osób zawiadamianych o terminie posiedzenia o ograniczeniach wymienionych w § 1 zarządzenia.

3.      Szczegółowe wykonanie powyższych rekomendacji oraz nadzór nad ich wykonaniem powierza się Przewodniczącym Wydziałów.

§5

1. Ogranicza się przyjmowanie interesantów przez pracowników Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej w siedzibie Sądu wyłącznie po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu.

§6

1.      Zobowiązuje się wszystkich pracowników sądu do zapoznania się z wytycznymi Ministra Sprawiedliwości i Głównego Inspektora Sanitarnego dla funkcjonowania sądów w trakcie epidemii SARS-CoV-2 w Polsce z dnia 18 maja 2020 roku oraz do stosowania się do zawartych w tych wytycznych zaleceń.

2.       Wytyczne stanowią załącznik do niniejszego zarządzenia.

§7

Z chwilą wejścia w życie niniejszego zarządzenia traci moc:

a)      zarządzenie Prezesa Sądu Rejonowego w Wałczu z dnia 19 maja 2020 roku nr  OA-0210-9/20,

§ 8

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 6 lipca 2021 roku i podlega ogłoszeniu na stronie internetowej Sądu.

Rejestr zmian dla: ZARZĄDZENIE Nr OA-0210-16/21

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Wałczu
Wytworzył:
Administrator
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2021-07-05 14:14:21
Publikacja w dniu:
2021-07-05
Zmiany:
Podejrzyj