ZARZĄDZENIE Nr OA-0210-28/21

ZARZĄDZENIE Nr OA-0210-28/21

Prezesa Sądu Rejonowego w Wałczu
i Dyrektora Sądu Okręgowego w Koszalinie z dnia 27 października 2021 roku

w sprawie ustanowienia dnia 7 stycznia 2022 roku dniem wolnym od pracy w Sądzie Rejonowym w Wałczu

 Na podstawie art. 22§1 pkt. 1 lit.a ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U.2020.2072. t.j. z późn. zm.) oraz § 39 ust. 1 ro porządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 2019 roku - Regulamin urzędowania  sądów  powszechnych (Dz. U. 2019.1141 z późn. zm.) w zw. z art.130§2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku -  Kodeks Pracy (Dz.U.2020.1320. t. j. z późn.  zm.)

 zarządzamy, co następuje:

 § 1

 Ustanawiamy dzień 7 stycznia 2022 roku dniem wolnym od pracy dla pracowników Sądu Rejonowego w Wałczu, za święto przypadające w dniu 1 stycznia 2022 roku.

 §2

 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega umieszczeniu na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń Sądu Rejonowego w Wałczu.

Rejestr zmian dla: ZARZĄDZENIE Nr OA-0210-28/21

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Wałczu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2021-10-29 09:19:24
Publikacja w dniu:
2021-10-29 09:19:24
Zmiany:
Podejrzyj