Zarządzenie OA-0210-8-21 w sprawie ustanowienia dni wolnych od pracy

ZARZĄDZENIE Nr OA-0210-8/21
Prezesa Sądu Rejonowego w Wałczu
i Dyrektora Sądu Okręgowego w Koszalinie z dnia 5 marca 2021 roku
w sprawie ustanowienia dni wolnych od pracy za święta przypadające w soboty w Sądzie Rejonowym w Wałczu

Na podstawie art. 22§1 pkt. 1 lit.a ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U.2020.2072. t.j. z późn. zm.) oraz § 39 ust 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 2019 roku - Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz. U. 2019.1141 z późn. zm.) w zw. z art.130§2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. -Kodeks Pracy (Dz.U.2020.1320. t. j. z późn. zm.)
zarządzamy, co następuje:
§ 1
1. Ustanawiamy dzień 4 maja 2021 roku dniem wolnym od pracy dla pracowników Sądu Rejonowego w Wałczu, za święto przypadające w dniu 1 maja 2021 roku.
2. Ustanawiamy dzień 24 grudnia 2021 roku dniem wolnym od pracy dla pracowników Sądu Rejonowego w Wałczu, za święto przypadające w dniu 25 grudnia 2021 roku.
§2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega umieszczeniu na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń Sądu Rejonowego w Wałczu.

Rejestr zmian dla: Zarządzenie OA-0210-8-21 w sprawie ustanowienia dni wolnych od pracy

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Wałczu
Wytworzył:
Administrator
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2021-03-11 13:28:31
Publikacja w dniu:
2021-03-11
Zmiany:
Podejrzyj